100 Years in 10 Minutes (1911 – 2011 in 10 Minutes)

Tháng Hai 20, 2012 by  

Mười phút với thời gian 100 năm (1911 – 2011)

Enter Google AdSense Code Here

Cảm nhận

Viết cảm nhận của bạn...
và nếu bạn muốn có thêm hình ảnh, xin hãy ghé thăm gravatar!

Turn on pictures to see the captcha *